ArtykułyPHP

PHP Wysyłanie plików na serwer. Praktyczny poradnik

Tworzenie funkcjonalności przesyłania plików na serwer jest jednym z powszechnych zadań w projektach internetowych. W tym artykule omówione zostały kroki niezbędne do stworzenia formularza mającego na celu wysyłanie plików oraz obsługi tego procesu za pomocą języka PHP. Poniżej znajdziesz przykładowe kody formularza i PHP, a także wskazówki dotyczące typowych błędów.

Formularz HTML

Pierwszym krokiem jest stworzenie formularza HTML, który umożliwi użytkownikowi wybór pliku do przesłania. Oto prosty formularz:

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Formularz Uploadu Plików</title>
</head>
<body>
  <form action="upload.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
    <label for="file">Wybierz plik:</label>
    <input type="file" name="file" id="file" accept=".jpg, .jpeg, .png">
    <button type="submit" name="submit">Wyślij</button>
  </form>
</body>
</html>

Opis:

 • enctype="multipart/form-data": Wartość tej właściwości formularza jest kluczowa, gdy pracujemy z plikami. Określa, że dane formularza będą zakodowane w formacie wieloczęściowym, co umożliwia przesyłanie plików.
 • accept=".jpg, .jpeg, .png": Ograniczenie do konkretnych rozszerzeń plików. W tym przypadku, akceptowane są pliki typu JPEG oraz PNG.

Kod PHP do obsługi przesyłania plików

Teraz napiszmy kod PHP, który obsłuży przesłany plik. Pamiętaj, że warto sprawdzić, czy plik został przesłany poprawnie, czy nie przekracza rozmiaru i czy jest to właściwy typ pliku. Oto przykład:

<?php
if(isset($_POST['submit'])){
  $file = $_FILES['file'];

  $fileName = $file['name'];
  $fileTmpName = $file['tmp_name'];
  $fileSize = $file['size'];
  $fileError = $file['error'];
  $fileType = $file['type'];

  // Sprawdzanie czy plik jest obrazem
  $fileExt = explode('.', $fileName);
  $fileActualExt = strtolower(end($fileExt));

  //definiujemy dozwolone typy plików
  $allowedExtensions = array('jpg', 'jpeg', 'png');

  if(in_array($fileActualExt, $allowedExtensions)){
    if($fileError === 0){
      if($fileSize < 5000000){ // Ograniczenie wielkości pliku do 5 MB
        $fileNameNew = uniqid('', true).".".$fileActualExt;
        $fileDestination = 'uploads/'.$fileNameNew;
        move_uploaded_file($fileTmpName, $fileDestination);
        echo "Plik został przesłany pomyślnie!";
      } else {
        echo "Plik jest zbyt duży. Maksymalny rozmiar to 5 MB.";
      }
    } else {
      echo "Wystąpił błąd podczas przesyłania pliku.";
    }
  } else {
    echo "Niedozwolone rozszerzenie pliku. Akceptowane są jedynie: jpg, jpeg, png.";
  }
}
?>

Opis:

 • $_FILES['file']: Zmienna superglobalna przechowująca informacje o przesłanym pliku.
 • explode('.', $fileName): Dzieli nazwę pliku na część przed kropką (nazwa) i po kropce (rozszerzenie).
 • move_uploaded_file($fileTmpName, $fileDestination): Przenosi przesłany plik do docelowej lokalizacji na serwerze.

Wskazówki i typowe błędy

1. Katalog do zapisu plików

Upewnij się, że masz utworzony katalog (np. „uploads”) na serwerze, do którego będą zapisywane przesyłane pliki. Upewnij się, że serwer ma odpowiednie uprawnienia do zapisu w tym katalogu.

2. Rozmiar pliku

Ustawienie upload_max_filesize i post_max_size w pliku konfiguracyjnym PHP (php.ini) pozwoli kontrolować maksymalny rozmiar przesyłanego pliku. Sprawdź również, czy nie wystąpił błąd związany z przekroczeniem limitu pamięci (memory_limit).

3. Typ pliku

Upewnij się, że sprawdzasz poprawne rozszerzenia plików i stosujesz odpowiednie filtry, aby uniknąć ataków związanych z przesyłaniem złośliwego oprogramowania.

4. Bezpieczeństwo

Przesyłanie plików niesie za sobą ryzyko ataków, takich jak ataki XSS czy wrzucanie złośliwego kodu. Zastosuj odpowiednie filtry i ograniczenia, aby zminimalizować to ryzyko.

Podsumowanie

Stworzenie funkcjonalności przesyłania plików w PHP wymaga uwagi na różne aspekty. Pamiętaj o bezpieczeństwie, sprawdź poprawność przesłanych plików i dostosuj konfigurację serwera do wymagań Twojej aplikacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *